L5.no

Vilkår og betingelser

The page you were looking for doesn't exist!?

Vilkår som forutsettes akseptert for å få leveranse av tjenesten(e)

Kontaktinformasjon:

L5.no AS
Foretaksnummer: 997 908 791
Forretningsadresse:
Villvinveien 18C
3406 Tranby

 

Særlige avtalevilkår for L5.no

Når du registrerer deg som bruker inngås bindende avtale mellom deg og L5.no slik det er beskrevet i nedenfor. Vi ber deg derfor om å studere disse vilkårene nøye. Avtalen gir rett til medlemskap i L5.no med tilgang til alle L5.nos produkter og tjenester.

Forholdet til alminnelige vilkår

Vilkårene her suppleres av L5.nos alminnelige avtale- og brukervilkår. Ved eventuell motstrid går de særlige vilkår her foran de alminnelige.

Informasjon om registrering og bruk av personopplysninger i tjenesten

Når du første gang inngår avtale om tjenesten registreres følgende kontaktopplysninger:

Navn, Mobilnummer og E-postadresse, og registrering av om disse er verifisert som korrekt av kunde, (dette er alminnelige kontaktopplysninger for at vi skal kunne identifisere deg som kunde og gjennomføre leveranse/betaling/alminnelig avtaleoppfølging og kontakte deg – Personopplysningslovens § 8 a).

Registrering av bruk

L5.no registrerer løpende kjøpshistorikk, dato for siste aktivitet eventuelt for kundes egen avslutning (for å behandle /slette inaktive kunder) – Personopplysningslovens § 8 1. ledd.

Når du benytter tjenesten registrerer vi hvilke filmer du ser på og når. Denne informasjonen bruker vi for eventuelt å kunne håndtere dine henvendelser om betaling, leveranser, teknisk kvalitet og andre uoverensstemmelser du skulle ønske å ta opp med oss knyttet til tjenesten – Personopplysningslovens § 8 a).

Når du benytter tjenesten registrerer L5.no hvilken IP-adresse som benyttes. Formålet med registreringen er å kunne håndtere eventuelle henvendelser fra deg om teknisk kvalitet på tjenesten og avdekke hvor problemer kan ha oppstått (hos L5.no, hos Internett-tjenesteleverandør (ISP) eller lokalt på brukerstedet). IPadresser benyttes også til avdekking av avtalestridig/lovstridig bruk. Gjennom avtalen her aksepterer du at slik registrering skjer og at bruk av informasjon skjer som beskrevet – Personopplysningslovens § 8 1. ledd jfr. også § 9 1. ledd e).

Sletting av opplysninger om bruken din

Opplysninger om bruk som nevnt ovenfor vil bli slettet eller anonymisert 3 måneder etter registrering. Etter dette tidspunkt vil L5.no og du selv, ikke kunne ta opp og behandle konkrete hendelser dersom de ikke er registrert på annen måte utenfor L5.no. Ved begrunnet mistanke om avtalestridig/ulovlige handlinger vil konkret avgrenset informasjon om dette bli lagret inntil forholdet er avklart og/eller tvist/rettsforfølgning er avsluttet. Personopplysningslovens § 9 e).

Betalingssystem

For at du skal få tilgang til L5.no’s tjenester må du tegne og betale et abonnement. All betaling via faste månedlige trekk fra abonnentens konto.

Løpende abonnement, bindingstid og oppsigelse

Abonnementet er et løpende abonnement med automatisk fornyelse. Dette betyr at abonnementet løper fra datoen Kunden registrerer og betaler for abonnementet, frem til utløp av abonnementsperioden for det aktuelle abonnement. Abonnementet fornyes deretter automatisk.

Oppsigelse gjøres via dine sider eller ved å sende skriftlig melding til L5.no.

Dersom Kunden etter avsluttet bindingstid ønsker å avbryte en allerede betalt og påbegynt periode, vil L5.no avregne de måneder som er benyttet, samt den måneden henvendelsen kommer i, basert på alminnelig månedspris for enkeltmåned til enhver tid. Deretter refunderer L5.no det som er betalt fra Kunden ut over dette.

Ikke garantert oppetid - reklamasjonsfrist

Tjenesten leveres basert på tilsvarende oppetid som for lignende tjenester som leveres via internett. Ved inngåelsen av avtalen her aksepterer du at det ikke utgjør en mangel at du eventuelt må gjøre gjentatte forsøk på å koble til eller at tjenesten ikke er tilgjengelig i tråd med ovenstående.

L5.no kontrollerer bare egne servere. Vi kan derfor ikke ta ansvar for distribusjon fra våre servere til din terminal. Svikt i tilknytningsnett må eventuelt tas opp med leverandør av nettjenestene evt. leverandør av lokale nettverk.

Alle reklamasjoner skal fremsettes innen rimelig tid, senest 3 måneder etter at forholdet inntrådte.

Utstyrskrav

Internett linje: L5.no garanterer ikke for videokvalitet som avhenger av internettilgang, da din hastighet avhenger av trafikk i nettverket og på Internett, bruk av trådløst nettverk og forhold ved ditt utstyr.

Tjenesten stiller følgende tekniske minimumskrav til ditt utstyr:

PC:
Prosessor: 1.6 GHz eller bedre.
Operativsystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 med siste Microsoft oppgradering.
Minne: 512 MB RAM
Skjermkort: 128 MB
Nettleser: Internet Explorer versjon 8 eller nyere eller seneste versjon Mozilla Firefox eller Chrome.

Mac:
Operativsystem: Mac OS 10.4.11 eller nyere
Minne: 1 GB RAM
Nettleser: Safari (version 4) eller nyere eller seneste versjon Mozilla Firefox eller Chrome.

Brukeridentitet og passord

Abonnementet er personlig og det avtales med dette at brukernavn og passord ikke kan overlates til andre. Registrert bruker har ansvar for og blir forpliktet gjennom alle disposisjoner som utføres med brukers brukeridentitet og passord. Opplysninger om personlig kode må oppbevares slik at uvedkommende ikke kan få tilgang til det.

Dersom innloggingsdata blir kjent for tredjepart plikter du umiddelbart å melde fra til L5.no for å endre kode.

Du skal umiddelbart melde fra til L5.no hvis det kan mistenkes at uvedkommende bruker din brukeridentitet og passord.

Brukens omfang og mislighold fra kundes side

Ditt abonnement er knyttet til din bruker og er personlig for deg. Du kan ha tilgang til innholdet fra maks én (1) enhet samtidig.

Innholdet på L5.no er vernet av norsk og internasjonal lovgivning. Samtlige immaterielle rettigheter og tekniske løsninger tilhører eller representeres av L5.no. Ved inngåelse av avtalen aksepterer du at tjenesten bare kan benyttes på en enhet samtidig, innenfor ditt private område/til privat bruk. Avtale om offentlig visning, videoredistribusjon eller bruk i næring må således inngås særskilt ved skriftlig henvendelse til daglig leder i L5.no.

Uklarert bruk er i tillegg til å være et lovbrudd, et mislighold av avtalen og vil bli fulgt opp på vegne av rettighetshaverne. Du aksepterer ved inngåelsen av avtalen at bilder, video eller annet materiale fra L5.no eller tilknyttede tjenester ikke kan kopieres, benyttes eller lastes opp for avspilling gjennom andre tilbydere så som, men ikke begrenset til youtube, facebook eller lignende, såfremt stoffet ikke uttrykkelig er merket med tillatelse for dette. Alminnelig link til L5.nos tjenester er ikke brudd på avtalen her.

Hvis L5.no konstaterer, eller har saklig begrunnet mistanke om, kopiering/opplasting/ videredistribusjon og/ eller misbruk av personlig kode, kan L5.no uten varsel stenge brukeren ute fra tjenesten. L5.no eller de aktuelle rettighetshavere vil i så fall også vurdere om slikt mislighold skal forfølges ved rettslige skritt.

Ved brudd på avtalen vil L5.no ha krav på betaling for hele det utestående beløpet for resterende abonnementsperiode.

L5.no er en dynamisk tjeneste

Tjenesten er under løpende utvikling. Det redaksjonelle innholdet vil også variere over tid, typisk avhengig av de rettigheter som erverves. Ved inngåelse av avtalen aksepteres at det blir gjort endringer i innholdet, i rutinene for brukeridentifisering, i drift, i tekniske spesifikasjoner og i system uten at bruker kan gjøre gjeldende at dette er et brudd på avtalen.

Avslutning av avtale fra L5.nos side

L5.no kan stoppe fornyelse av løpende abonnement ved f.eks. prisendringer eller når andre saklige grunner foreligger. Abonnementsperioden Brukeren har betalt for vil ikke påvirkes av dette og bruker vil bli underrettet og tilbudt ny avtale.

Mindre endringer

Du aksepterer at L5.no kan gjennomføre mindre og saklig begrunnede justeringer i brukervilkår og priser, på bakgrunn av endringer i tjenesten eller dens utbud. Endringer vil bli gjort kjent gjennom tjenesten.

Ansvarsbegrensninger

Innenfor det som er tillatt etter gjeldende rett, fraskriver L5.no seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av medlemmers eller brukeres handlinger eller unnlatelser. Utover dette har ikke disse brukervilkår til formål å begrense eller fraskrive ansvar for L5.no, i den grad gjeldende lovgivning forbyr slik fraskrivning eller begrensning. Krav om erstatning kan ikke gjøres gjeldende med mindre varsel er gitt innen en (1) uke fra den dag du har fått eller burde fått kjennskap til den omstendighet kravet er grunnet i. Dersom L5.no ikke mottar informasjon om et forhold i løpet av 3 måneder etter hendelsen, fristiller du under enhver omstendighet L5.no fra ethvert krav som du kunne ha hatt mot L5.no. L5.no har innenfor disse rammer, kun ansvaret for skade som L5.no har forårsaket gjennom grov uaktsomhet og L5.nos ansvar er begrenset til erstatning for brukernes direkte utgifter. Ikke under noen omstendigheter påtar vi oss ansvar for brukers tilfeldige tap, indirekte tap, tap ved følgeskade eller tap påført etter bruk av L5.nos tjenester. L5.no har, uavhengig av hva som er sagt ovenfor, ikke noe ansvar for kostnader, skader eller annet som kan oppstå som følge av dataproblemer og/eller materiell/informasjon utvekslet på L5.nos tjenester. Du aksepterer ved inngåelse av avtalen fullt og helt eget ansvar for dette.

Lovvalg m.v.

Disse brukervilkår skal reguleres og tolkes i samsvar med gjeldende norsk rett. Tvister som springer ut av brukeravtaler for L5.nos tjenester skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. (Dersom en bestemmelse i disse brukervilkår blir funnet ugyldig eller ikke er mulig å håndheve, kan den aktuelle bestemmelsen fjernes uten virkning for de resterende bestemmelsers gyldighet.)

Oppfyllelseshindringer / force majeure.

Hvis en av partene forhindres i å oppfylle avtalen, eller oppfyllelsen blir vesentlig mer tyngende enn forutsatt på avtaletidspunktet grunnet i omstendigheter som partene ikke kunne råde over eller forutse på avtaletidspunktet, så som men, ikke begrenset til brann, arbeidskonflikt, krig, mobilisering eller militær innkallelse av større omfang, rekvisisjon, beslag, myndighetsbestemmelser eller feil fra underleverandører på grunn av omstendigheter som følge av forhold som beskrevet ovenfor, kan partene forskyve oppfyllelsestidspunktet til rimelig tid etter at omstendighetene opphører. Varsel om slike omstendigheter skal partene gi uten ugrunnet opphold. Hvis avtalens oppfyllelse hindres i lengre tidsrom enn tre (3) måneder på grunn av omstendigheter beskrevet ovenfor, har partene rett til etter skriftlig melding til den annen, å fratre avtalen. Den part som ønsker å fratre avtalen pga. overnevnte omstendigheter skal straks underrette den andre part om dette. Tilsvarende gjelder når omstendighetene opphører.

Overlatelse til andre

Du har ikke rett til, uten L5.nos skriftlige samtykke, helt eller delvis å overlate dine rettigheter og forpliktelser som følge av denne avtalen til en annen. L5.no har rett til å overlate samtlige eller enkelte rettigheter og forpliktelser etter avtalen til tredjemann som bistår ved oppfyllelsen eller som overtar driften av tjenesten eller tilsvarende virksomhet som tjenesten eventuelt blir overført til.

Angrerett

Angrerett kan gjøres gjeldende i henhold til gjeldende lovgivning.

Hvor tjenesten iverksettes og er tilgjengelig for deg i perioden hvor angrerett kan gjøres gjeldende, avtales at du ved bruk av angreretten skal betale for den delen av tjenesten som er levert. Dette avregnes hvis annet ikke følger av bestemmelse for den enkelte tjeneste, i henhold til det betalte og det antall dager tjenesten faktisk har vært tilgjengelig frem til angrerett er gjort gjeldende. Det gjenstående forholdsmessig avkortede beløp refunderes til deg.

Du kan hvor kontraktssummen som forbrukeren skal betale, inkludert frakt- og tilleggskostnader, er under 300 kroner, og det er gjort salg utenfor fast utsalgssted ikke gjøre gjeldende angrerett, det vises til angrerettslovens § 2 bokstav b.

Ønsker du å motta nyheter og gode tilbud fra oss?